Söka medel

 

Att söka:

 

Vem kan söka?

Sökande kan vara privatperson eller ideell förening.

 

Ansökan:

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 9 september 2017.

 

Skriftligt besked om bifall eller avslag lämnas under mars månad påföljande år.

 

Uppgift om taxerad inkomst skall styrkas med kopia på besked från skattemyndigheten om slutlig skatt enligt innevarande års taxering, (avseende föregående inkomstår).

 

Ofullständigt ifylld ansökan, eller avsaknad av nödvändiga uppgifter och bilagor, kommer inte att handläggas.

 

Handlingar återsänds ej.

 

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

 

Aktiviteten, för vilka man beviljats medel, skall vara genomförd inom 13 månader från utdelning.

 

Redovisning:

En månad efter genomförd aktivitet ska en skriftlig redovisning, på avsedd blankett, inlämnas där det ekonomiska utfallet och aktivitetens genomförande belyses.

 

Ansökningsblankett:

Blanketten är i PDF-format och du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna öppna och skriva ut blanketten.

 

Stiftelsen Vi bryr oss mera | Box 6006 | 171 06  SOLNA | info@vibryrossmera.se