Att söka medel

Nuvarande ansökningsperiod: 1 februari - 30 april 2020 
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2020

Vem kan söka?

Endast privatpersoner kan söka.

Ändamålet för ansökan ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter. 
Vi beviljar inte medel för rekreationsresor. 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett - pdf 

 • Ansökningsblanketten skall vara komplett ifylld. 
 • Uppgift om taxerad inkomst ska styrkas med kopia på besked från Skatteverket.

Vänligen, bifoga inga ytterligare bilagor med din ansökan då detta fördröjer handläggningen och leder till att vi kan bevilja färre antal sökanden medel. 

 • Ofullständiga ansökningshandlingar kommer inte att handläggas. 
 • Inskickade handlingar återsänds ej. 

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun. 

Styrelsen beslutar

Alla ansökningar behandlas efter sista ansökningsdag. Vår styrelse beslutar vilka sökande som beviljas medel och beskeden postas ut tillsammans med datum för utdelning. 

Aktivitet i beviljad ansökan ska vara genomförd inom 13 månader från utdelning. En månad efter genomförd aktivitet redovisas enligt instruktion. 


Information enligt GDPR

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de ansökningar stiftelsen erhåller.

Styrelsen för Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna bereda och behandla ansökningarna. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

HUR LÄNGE SPARAR STIFTELSEN DINA PERSONUPPGIFTER?
Stiftelsen sparar på dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för varje enskilt ändamål.

 • Blir du inte beviljad anslag kommer dina ansökningshandlingar att raderas senast vid utgången av närmaste räkenskapsår.
  - Kommer din ansökan stiftelsen tillhanda efter ansökningsperiodens utgång kan stiftelsen välja att ändock behandla din ansökan eller förstöra den.
  - Stiftelsen har en skyldighet enligt bokföringslagen att bevara räkenskapsinformation i sju år. Med räkenskapsinformation kan avses din ansökan, stiftelsens beslutsprotokoll om beviljade anslag m.m.
  - Stiftelsen har en skyldighet enligt skattelagstiftningen att bevara underlag i fem år för sin uppgiftsskyldighet och för kontroll av den.